Posted on 24 May, 2016

Balzan FC – Annual General Meeting on Tuesday 14th June 2016

Tuesday 14th June 2016 – Balzan Football Club will be holding their Annual General Meeting at their club premises “Solerville”, Main Street, Balzan at 6.30pm.

Balzan FC new logo-150x122

BALZAN FOOTBALL CLUB

CIRKULARI

Ghaziz membru

Il-Laqgha Generali Annwali tal-Balzan F. C. ser ssir nhar it-Tlieta 14 ta’ {unju, 2016 fis-6.30pm, fil-klabb ta’ Balzan FC , Solerville Main Street, Balzan. Jekk ma jkunx hemm kworum din tibda 30 minuta wara l-hin avzat, skont ir-Regolament 16 tal-iStatut, ikunu kemm ikunu l-membri prezenti.

AGENDA :

  1. Qari tal-minuti tal-Laqgha Generali Annwali 2014/2015, li saret fil-11 ta’ Gunju 2015.
  2. Approvazzjoni tar-Rapport Amministrattiv tal-klabb u tan-Nursery ghall-istagun 2015/16.
  3. Qari tar-Rapport Finanzjarju tal-klabb u tan-Nursery ghall-istagun 2015/16.
  4. Emendi jew tibdil ghal’ iStatut tal-klabb.
  5. Elezzjoni ghall-Ufficjali u membri tal-Kumitat ghall-istagun 2016/2017.
  6. Affarijiet o]h.
  7. Gheluq mill-vici President li jaghti bidu g]all-iStagun 2016/2017

NOTI

*        Dawk il-membri li jixtiequ jipproponu emendi jew tibdil fir-Regolamenti tal-iStatut ghandhom jissotomettu l-poposti taghhom bil-miktub lis-Segretarju, sa mhux aktar tard mis-6.30 pm tat-Tnejn 13 ta’ Gunju 2016

*        Dawk il-membri li jixtiequ jinnominaw kandidati ghall-karigi ta’ President, Segretarju, Tezorier jew Membru Ordinarju tal-Kumitat ghandhom jimlew il-formola mehmuza u jibghatuha lis-Segretarju, sa mhux aktar tard mis-6.30pm tat-Tnejn 13 ta’ Gunju 2016. Il-Membri proposti huma mitluba li jirregolaw il-validita taghhom mar-Regolamenti numru 7 u 8 tal-iStatut. Dawk il-formoli li ma jkunux mimlijin sewwa jew li jaslu tard ma jigux ikkunsidrati.

Jekk ma jkunx hemm nomini qabel tibda din il-Laqgha, jistghu jsiru nominazzjonijiet waqt il-Laqgha Generali Annwali.

*        Il-Membri kollha huma mitluba li jirregolaw ruhhom fil-menswalita sabiex ikunu elegibbli li jivvotaw, waqt il Laqh]a Generali Annwali

 

Joseph Agius – Segretarju